Over de methodiek

 Raadplegen van officiële registers

 
De originele registers van burgerlijke stand en de parochieregisters waren tot voor kort uitsluitend op microfilm raadpleegbaar in de Rijksarchieven van België. Om de info voor onszelf achteraf terug consulteerbaar te maken hebben wij telkens het scherm met de weergave van de voor ons interessante gegevens digitaal gefotografeerd. De kwaliteit van deze microfilmen en de voor het lezen ervan beschikbare apparatuur is echter wisselvallig, zodat ook deze opnamen niet direct in aanmerking komen voor onderscheiding als “foto van het jaar”. Door de opnamen verder te bewerken (bijvoorbeeld met fotoshop) kan de kwaliteit  worden opgetrokken  tot een niveau dat voor onze doeleinden volstaat.
 
Een voorbeeld:
 
 
 
In archieven waar het mogelijk is rechtstreeks van het scherm een printer aan te sturen  werd uiteraard van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
 
Opzoeken via internet
 
Rijksarchief van België (http://arch.arch.be/)

De laatste jaren zijn er grote inspanningen gedaan om  de in het rijksarchief beschikbare registers (parochieregisters, burgerlijke stand,…) te digitaliseren. Dit maakt het vandaag mogelijk om van achter uw computer gegevens op te zoeken, die voorheen enkel op microfilm te vinden waren. Het bespaart de genealoog heel wat verplaatsingen naar een rijksarchief, en het al bij al toch moeizame opzoekingwerk in microfilmen.

Om toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde bestanden van het rijksarchief moet men even registreren en inloggen.

De applicatie geeft op dit ogenblik (september 2013) toegang tot 25.000 parochieregisters (inclusief tafels) . De browser heeft een beperkt aantal mogelijkheden om in te zoomen en op het document te navigeren, en om helderheid, contrast en verzadiging aan te passen, wat in een aantal gevallen (slechte staat van een aantal documenten), haar nut bewijst.

In tegenstelling tot de informatie die via genver.nl (zie verder)  beschikbaar is in Nederland is er geen rechtstreekse mogelijkheid voorzien om de gegevens af te drukken. We kunnen dit oplossen door gebruik te maken van op internet beschikbare hulpmiddelen om een deel van het venster uit te knippen en elders te verwerken. 

Met een handigheidje kan men ook een rechtstreekse link naar een pagina voorzien in  de genealogische software, wat het vaak overbodig maakt om het beeld zelf te stockeren.

Los van deze applicatie heeft het Rijksarchief ook een database, waarin meer dan 21miljoen namen (toestand september 2013) zijn opgenomen, het resultaat van vele manjaren aan vrijwilligerswerk. Ook deze data base is on line toegankelijk..

 

Genver.nl (http://www.genver.nl/)

 Zeer veel aktes staan reeds on line op deze website, onderdeel van Familysearch. De hoeveelheid al gedigitaliseerde documenten is indrukwekkend, en er komen er  nog regelmatig bij. Als je deze website éénmaal bezocht hebt zal het niet bij één bezoek blijven!

De data base is georganiseerd zoals de oude parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand, d.w.z. per provincie en per gemeente.

Enkele vaststellingen na intensieve raadplegingen:

-         Uiteraard zijn nog niet alle registers beschikbaar, soms zijn enkel indexen raadpleegbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de gemeente Nederweert in Limburg: de parochieregisters – als ze nog bestaan – staan niet on line, en het is dus behelpen met de veel later gemaakte indexen.

-        Aangezien de originele aktes dus soms niet meer  beschikbaar zijn, kan men de informatie op deze indexen niet steeds  toetsen aan de basisdocumenten.  Deze indexen zijn maar waard wat de opsteller ervan waard was, en de betrouwbaarheid is daardoor soms wisselvallig.

-        Een ander euvel bij het raadplegen van indexen is de alfabetische rangschikking. Die is soms fantasierijk: dus altijd even kijken of de gezochte naam niet elders te vinden is! Hetzelfde geldt voor de fiches met dopen/trouwen/begrafenissen die men soms aantreft: heel handig om snel te zoeken, maar ga er niet vanuit dat het alfabetische klassement perfect volgens het boekje werd uitgevoerd, en dat alle namen werden opgenomen!

-        Men kan op de gevonden documenten inzoomen, ze opslaan of afdrukken. Ze eventueel bewerken (contrast/helderheid…) kan niet binnen de browser, en moet dus met een eigen bewerkingsprogramma.

Genver biedt ook mogelijkheden om aktes in België te raadplegen. Deze mogelijkheden zijn vooralsnog beperkt (quasi nihil in de provincie Limburg). Uiteraard is er dubbel gebruik met hetgeen via het Rijksarchief van Belgiê wordt aangeboden, maar even beide applicaties raadplegen bij een specifieke zoekopdracht kan geen kwaad.

 

Wiewaswie (https://www.wiewaswie.nl/)

Wiewaswie is de gemeenschappelijke website van een groot aantal archiefverenigingen uit Nederland, en dit is meteen de grote troef van deze website. Voert men bijvoorbeeld “Laukens” in dan krijgt men meer dan 800 referenties. In een aantal gevallen kan men doorklikken naar het originele document. Is dit niet on line te raadplegen, dan kan men zijn geluk verder gaan beproeven op Genver.nl.

De zoekfunctie kan verfijnd worden volgens verschillende criteria (streek, periode, type van het document dat men zoekt, enz…).

Wil men gebruik maken van de mogelijkheid om rechtstreeks door te klikken naar de basisdocumenten, dan moet men even registreren.

  

Achterhalen van familiebanden
 
Wij proberen de info die we vastleggen op haar juistheid te controleren en waar we bepaalde verbanden vermoeden, proberen we die verbanden aan te tonen langs verschillende wegen. Door het invoeren van de burgerlijke stand tijdens de Franse tijd (d.i. vanaf medio 1796) is het vinden van familieverbanden in vele gevallen gemakkelijk geworden. Als iemand huwt, worden de namen van de ouders van bruid en bruidegom vermeld, meestal met bijkomende informatie (beroep, plaats van herkomst, geboorte en/of overlijdensattest in de bijlagen, enz.). Deze gegevens, gekoppeld aan de informatie bij de geboorte maakt het meestal gemakkelijk om de achtereenvolgende generaties vast te leggen.
 
In de periode daarvoor is dat niet het geval: De parochieregisters spreken bij een huwelijk enkel over de namen van bruid en bruidegom, en van de getuigen.
 
Om de familieverbanden te reconstrueren gaan we dus als volgt te werk:
 
-          We zoeken uit of de naam van bruidegom (of bruid) terug te vinden is in de geboorteaktes in een periode die plausibel is, bijvoorbeeld twintig of dertig-veertig jaar voor het huwelijk. Vinden we slechts één dergelijke persoon, dan kan dat beschouwd worden als een eerste aanwijzing.
-          De peters en meters in een gezin worden vaak gekozen uit de directe familie. Peters en meters worden bij de doop vermeld, zodat ook hier indicaties over familieverbanden kunnen worden gevonden.
-          Vaak is de peter van het eerste kind de grootvader langs vaderszijde, en de meter de grootmoeder langs moederszijde. Bij het volgende kind worden dan de rollen omgekeerd.
-          Vernoeming, het doorgeven van voornamen van generatie tot generatie, kwam vroeger veel voor, en kan daardoor een bijkomende aanwijzing zijn:  De oudste zoon werd genoemd naar de vader van de vader en de tweede zoon kreeg de naam van de vader van de moeder. De oudste dochter werd genoemd naar de moeder van de vader, en de tweede dochter naar de moeder van de moeder. Eén en ander bewijst het nut van de reconstructie van het ganse gezin; beperk het onderzoek dus niet tot de persoon die een rechtstreekse voorouder is!
 
Eén aanwijzing is volstaat veelal niet, maar wanneer we voldoende indicaties vinden kunnen we redelijke zekerheid hebben aangaande de verbanden tussen de verschillende generaties.
 
Dat het echter niet altijd eenvoudig is hebben we mogen ondervinden in onze zoektocht naar de mogelijke samenhang tussen de verschillende takken van de families Laukens welke vandaag de dag bestaan. Met name door de overvloed van personen met de naam Laurentius Laukens in de zeventiende en achttiende eeuw moesten we bij de zoektocht naar onze roots een beroep doen op het betere puzzelwerk!
 
Andere bronnen:
 
Tal van andere bronnen staan ter beschikking om genealogische verbanden te leggen: testamenten/erfenissen, verkoopakten, rechtspraak, volkstellingen, …. Raadpleeg hiervoor de pagina “Bronnen en links” die wij geraadpleegd hebben in ons genealogisch onderzoek
 
Vaak komt men ergens naamgenoten tegen die men in de verste verte niet aan de eigen familie kan linken. Misschien is er zelfs helemaal geen link (zie het ontstaan van onze naam), veelal weten we het gewoon niet, vandaar onze rubriek “Missing links”. Misschien wordt er vroeg of laat toch een verband gelegd!
 

Genealogische software:

De genealogische gegevens werden verwerkt met het programma Aldfaer, dat gratis van het net kan gedownload worden. Het is beschikbaar via de web site http://aldfaer.net/sitemap/

De genealogische rapporten werden gegenereerd met de rapportgenerator beschikbaar bij deze software.