Laukens in Bergeijk en Luyksgestel

Bergeijk en Luyksgestel liggen in vogelvlucht nauwelijks 10 à 15 kilometer van Achel. Wetende dat onze familienaam relatief weinig voorkomt zou men kunnen verwachten dat er een link is tussen de naamgenoten op beide plaatsen. Maar: een verband veronderstellen is één ding, dat verband aantonen is er een ander. Daarom hebben we de familietak Laukens in beide Noord-Brabantse plaatsen  in kaart gebracht.

De oudste vermelding van een Laukens in Bergeijk is Willem Jan,  vader van Adrianus Guilhelmus Laukens, die geboren is op 24/10/1640. Op 26/8/1648 volgt een tweede zoon Hubertus, en op 17/7/1650 een dochter Wilhelmina. Van Hubertus zijn heel wat nakomelingen bekend, waarover verder meer.

In het doopregister staat als moeder telkens vermeld: Henrica  “Uxoris eius” (“zijn echtgenote”). De familienaam van de moeder wordt, zoals zo vaak in die tijd, niet vermeld.  In de veronderstelling dat Adrianus het eerste kind is van Willem Jan, en dat de vader op die datum 25 à 30 jaar oud is, situeren we de geboortedatum van Willem Jan rond 1610-1615. We weten echter niet of hij in Bergeijk geboren is. Het oudste doopregister in Bergeijk dateert van 1626[1], dus is het zeer goed mogelijk dat Willem Jan zelf ook in Bergeijk het levenslicht zag, en dit vóór er van een doopregister sprake was. Zijn huwelijk - laten we zeggen rond 1639 te situeren  - is ook niet terug te vinden, aangezien de oudste nog beschikbare trouwregisters dateren van 1656, met uitzondering van één register van 1626. Mogelijk zijn dus een aantal huwelijksregisters verloren gegaan[2].

De naam Willem Jan suggereert dat zijn vader Jan Laukens is, maar ook van hem vinden we geen spoor in Bergeijk, althans niet in de parochieregisters. Maar onlogisch is dit niet, aangezien wij Jan Laukens moeten situeren in de periode van vóór de parochieregisters. Eventueel kunnen andere bronnen daarover méér aan het licht brengen.

Het is evenwel ook mogelijk dat Jan Laukens van elders afkomstig was, en dan denken we in de eerste plaats aan Achel of Hamont, omdat dan misschien een verband met onze stamboom kan aangetoond worden!

 Is er een verband met Achel of Hamont?

Zoals gezegd is de afstand tussen Bergeijk en Achel slechts gering, een link zou bijgevolg niet onlogisch zijn .

Even redeneren:

Laten we er van uit gaan dat Willem Jan Laukens geboren  is in de periode 1610-1615. In de veronderstelling dat zijn vader toen 25 tot 45 jaar oud was situeren we de geboortedatum van Jan Laukens ergens tussen 1565 (1610-45) en 1590 (1615 -25).

We kennen in Achel één Jan Laukens, geboren rond 1560, met negen kinderen, waaronder evenwel geen Willem. Wel komen in dit gezin de namen Adrianus en Hubertus voor, precies de namen van de twee zonen van Willem Jan. Al bij al héél mager om conclusies uit te trekken!

Het is uiteraard ook mogelijk dat Jan Laukens wel degelijk in Bergeijk geboren is, een eventuele link met Hamont of Achel zou zich dan veel vroeger kunnen situeren.

Soms kan een indicatie gevonden worden in de doopgetuigen van de kinderen, maar ook daar zijn er geen concrete aanwijzingen terug te vinden. Voor wie het zelf even wil nagaan, geven we er hieronder even de geboorteaktes bij

24/10/1640: Adrianus Guihelmi Laukens et Henrica uxoris eius

 

Getuigen: Henricus (?) Huberti et Henrica R.. Erkens. Is de eerste getuige een Laukens (zonder vermelding familienaam, wat wel meer gebeurde), met name een zoon van Hubertus Laukens?

 24/8/1646 Hubertus Filius Wilhelmus Jan Laukens et Henrica uxoris eius

Getuigen: Henricus Petri van Stockem et Joanna Adriani Hillen uxor (Joanna de vrouw van Adrianus Hillen)

 

 17/7/1650; Wilhelmina filia Guilielmi Joannis Laukens et Henrice uxoris eis

 

Getuigen: Matthias Martens et Joanna Sebastiani Verweys

Conclusie: wat betreft de mogelijkheid, dat de tak van Bergeijk met die van Achel/Hamont verbonden is, blijven we voorlopig op onze honger zitten;

Zijn er links met naamgenoten elders?

 Waar de zoektocht naar een mogelijk verband met “onze” stam tot nu toe geen resultaat opleverde, is het tegendeel het geval met naamgenoten elders. Nakomelingen van Willem Jan Laukens kwamen terecht in Luyksgestel, Lommel en in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dicht tegen de grens met Nederlands-Limburg.

Voor wie de precieze link met de stamvader in Bergeijk wil exploreren verwijzen we naar het Parenteel van Willem Jan Laukens, in de stamboomoverzichten onder het menu-item “De Stamboom” (enkel toegankelijk voor wie een account heeft).

Laten we even nagaan hoe de tak vanuit Bergeijk zich verspreidde:

Lommel:

Hubertus Laukens, achterkleinzoon van Willem Jan Laukens, werd op 28/11/1715 gedoopt in Bergeijk. Hij huwde met Henrica Molders uit Luyksgestel. Blijkbaar ging het echtpaar in Luyksgestel wonen, want hun vijf kinderen werden er geboren. In het parochieregister van Luyksgestel wordt de schrijfwijze Lauwkens gehanteerd. Mogelijk verhuisde het gezin later opnieuw, ditmaal naar Lommel, want zeker twee van de vijf kinderen overleden er. De kleinkinderen werden er trouwens geboren.

Henrica Molders overleed waarschijnlijk op 6/11/1765. Op 23/9/1770 trouwde Hubertus Laukens in  Bergeijk met Helena Rademaeckers. Het lijkt erop dat de weduwnaar kort na het overlijden van zijn eerste echtgenote hertrouwde. Nog vóór het huwelijk ingezegend werd was er  op 9/8/1770 al een dochter Henrica geboren (het kind krijgt blijkbaar de naam van de kort ervoor overleden eerste echtgenote). Het was dus een onwettig kind, maar de omschrijving “illegitima” werd in het doopregister geschrapt…. Later volgden er nog twee kinderen  

De kinderen uit het eerste huwelijk van Hubertus Laukens zijn dus in Lommel terechtgekomen, en zijn dus mogelijk de voorouders van latere naamgenoten in die gemeente. Toch zijn er in Lommel nog andere naamgenoten geboren  of gehuwd (o.m. van de tak Neerpelt).

Luyksgestel

Joannes, een broer van Hubertus Laukens, werd geboren in Bergeijk op 8/11/1725. Hij huwde op 16/2/1778 met de zestien jaar jongere Anna Eijkens uit Luyksgestel. Zij kregen een zoon en een dochter, beiden geboren, gehuwd en overleden in Luyksgestel. Nakomelingen van de zoon, Petrus Laukens, kwamen in Duitsland terecht.

Noordrijn-Westfalen

Petrus Laukens huwde tweemaal. De twee zonen uit het eerste huwelijk trokken beiden naar Duitsland, in de streek van Noordrijn-Westfalen, net over de grens met Nederland.

De oudste zoon, Joannes Laukens, alhoewel geboren in Luyksgestel (gedoopt 7/6/1817), huwde op 27/4/1860 in Cuijk en Sint Agatha met Petronella Oomen.. Het trouwregister vermeldt als woonplaats van de bruidegom “ Palsdorp (Pfalzdorf) in Pruisen”, en als beroep “dagloner”. Van hen kennen we één zoon: Johannes , geboren op 15/11/1867 in Calbeck. Hij was gehuwd met Mechtilda Linders uit Ottersum. Zij kregen vijf kinderen.

De tweede zoon van Petrus Laukens, Sebastianus, huwde op 12/8/1857 in Pfalzdorf met Helena Janssen uit Hommersum. Van hen kennen we één zoon: Peter Johann.

Lotharingen:

Er is ook een verband met Rodemack in Lotharingen: zie Lau(c)kens in Lotharingen: met of zonder c?

Willem (“Guillaume”), de jongste zoon van Adrianus Hubertus Laukens (“Adrien Lauckens") huwde op 31/5/1774  in Rodemack met Catherine Weber. Van het echtpaar is één zoon (Voltaire) bekend, die in 1801 een gezin stichtte.

Adrien Laukens wordt omschreven als een “marchand” uit “Bergkeick” , wat erop zou kunnen wijzen dat Adrianus, en mogelijk ook zijn zoon Willem, als teut actief was in Lotharingen. 

Andere?

 Elders op deze website worden meldingen gemaakt van plaatsen waar onze naam plots opduikt: Kalmthout,  vroege vermeldingen in Mechelen en Antwerpen, het Land van Waas,…: zie hierover (Missing) Links.  Het is mogelijk dat deze naamgenoten verwant zijn met de tak in Bergeijk en Luyksgestel, en niet met Achel of Neerpelt. Maar, zoals we al zeiden: een link veronderstellen is één ding, een link bewijzen is er een ander!

 

 [1] De beslissing om parochieregisters  in te voeren voor dopen en huwelijken viel op het Concilie van Trente (1545-1563). Ze werden echter pas (veel) later daadwerkelijk ingevoerd, zodat een doopregister dat begint in 1626 al als “vroeg” kan bestempeld worden!

[2] De gegevens werden opgezocht via zoekakten.nl (de opvolger van genver.nl), gebaseerd op de gescande microfilmen. Uiteraard kunnen alsnog ontbrekende parochieregisters of andere nieuwe gegevens opduiken.