Nog een naamgever in Tilburg?

Elders (zie “Hoe ontstond de naam Laukens”) schreven we dat onze naam als patroniem op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen kan zijn ontstaan, en dat naamgenoten niet per sé dezelfde Laukens als voorvader hoeven te hebben. Mogelijk hebben we hiervan in de omgeving van Tilburg een voorbeeld gevonden, en zijn we een nieuwe naamgever op het spoor, want op 29 juni 1537 koopt een zekere Jannen, zoon van Peter Laukens (Laureijssoon) “wettelijck en erffelijck” een stuk heiveld.

 RAT. Loon op Zand. R 56 f 13v d.d. 29-6-1537.
 
Henrick Henrick Claes Truijensoon heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jannen soon wilner Peter Laukens (Laureijssoon), een stuck heijvelts in zijner grote soo hij daer in gelegen is in die heerlijckheijt van Venloen metten eenre sijde neve den personscap van Loon metten andere sijde neve Claesse van Hersen ende bikersbosch dat oostensij eijnde Goijaert van Zasvelt, de andere eijnde aen den heer van Loon. Welck heijvelt voorschr. Henrick Claessoon gekocht hadden tegen Jan Henrick Joost Kipkenssoon met eene hoeve tot Tilborch liggende. Ende heeft Henrick Henrick dit voorschr. stuck heijvelt opgedragen ender overgegeven Jannen voorschr. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet Jannen voorschr. dit stuck heijvelts voorschr. te waeren als men erven schuldig is te waren. Dies sal daer jaerlijcks ende erffelijck uit gelden 2 penningen in sheeren cijns van Loon op sinte Mertensdach ende allen andere voor commer af te doen. Testes, Zeger Willemsse ende Hubert Janssoon. Anno 1537 den 29e dach in juni.
  
RAT. Loon op Zand. R 56 f 13v d.d. 29-6-1537.
 
Jansoon wilner Peter Laureijssoon heeft dit stuck heijvelts opgedragen ende overgegeven Heer Jan van Balen metten brieven daeraf mentie makende. Testes ut supra. Bijgeschreven : opgewonnen met rechten anno 1540 ende wederom uitgegeven JanPeter Laukens anno 1541.
 
Aangezien wilner (= wijlen) Peter Laukens aangeduid wordt als “Laureijssoon”, dus de zoon van Laureijs, kan het hier gaan om een nieuwe naamgever
 
Bovenstaande transcriptie hebben we gevonden op de website van het regionaal Archief van Tilburg. Deze website(http://www.regionaalarchieftilburg.nl/) bevat ook heel wat info over aktes van de schepenbanken uit de omgeving van Tilburg :
 
Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk

-         In 1501 Gerit Anchem Laukens van Tilborgh, die zijn zwager Ghijbert Bouwes had beloofd 14 peters te betalen . Het betreft hier een familiedispuut. Ghijsbert Bouwes was de weduwnaar van Alet, de zus van Gerit. Anchem, de vader, moet dus in de 15de eeuw geleefd hebben.

-         Op 29 mei 1507, waar Cornelis Henric Laukens optreedt als momber (voogd) betreffende een huis.

 
Schepenbank van Moergestel
-         In een akte van 1504 is er sprake van een zekere Aert Laukens
 
Schepenbank van Tilburg en Goirle
-         Op 25 april 1531 een pachtovereenkomst van eens stuk land, gelegen in Tilborgh, palende aan “de erfenis van Jan Peter Laukens”.De naam Jan Peter Laukens komt nog terug in 1532, 1533, 1534, …, vaak – maar niet steeds – in de beschrijving van de ligging van een perceel, zoals de eerste vermelding in 1531.
-         Op 27 januari 1532 is er sprake van een stuk land dat paalt aan “de erfenis van de kinderen van Willem Laukens”
-         Op 27 april 1538 is er sprake van een zekeren Jenneke, dochter van wijlen Willem Laukens
-         Later (1555) is er sprake van een stuk erf, genaamd “Laukens Weije”
 
Mogelijk is Jan, zoon van Peter Laureijssoon, die vermeld wordt in de akte van 1537 in de schepenbank van Loon op Zand, de Jan Peter Laukens, die veelvuldig vermeld wordt in de aktes van de Schepenbank van Tilburg en Goirle.
 
De naam Laukens komt in die tijd en die streek dus veelvuldig voor:
 
-         Gerit Anchem Laukens (1501)
-         Aert Laukens (1504)
-         Cornelis Henric Laukens (1507)
-         De kinderen van Willem Laukens (1532)
-         Jan, zoon van wijlen Peter Laukens(1537), zoon van Laureijs
-         Jenneken, dochter van wijlen Willem Laukens (1538)
-         Peter, zoon van Jan Peter Laukens (1549/1551)
-         Wijlen Thonis Willem Laukens (1560)
 
Peter, zoon van Laureijs, is vóór 1537 overleden. Het lijkt logisch dat hij familie (broer ?) is van zijn tijdgenoten Gerit, zoon van Anchem, van Aert, van Cornelis Henric en van Willem. Is dit het geval, dan hebben we in één keer meerdere naamgevers gevonden!
 
Of er een verwantschap is met “onze” naamgever Herman Laukens van Achel (eerste vermelding in 1470, geboren in de eerst helft van de 15de eeuw) weten we niet. Er zijn in ieder geval geen aanwijzigingen in die richting, maar als er géén band is, is het zo mogelijk nog merkwaardiger: in een relatief korte tijdspanne  zou dan de naam Laukens ontstaan zijn op twee plaatsen die in vogelvlucht nauwelijks een vijftigtal kilometer van elkaar verwijderd zijn!